crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光线传感器与前面板分离。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   将前置摄像头与感应排线握住, 方便接下来取下麦克风。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与前面板的黏胶分离。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   将前置摄像头与感应排线取下。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0