crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

电池接口

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0