crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

iPhone 6s 内置听筒更换

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips #00号螺丝

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   將听筒扬声器支架向上扳起, 并将支架上的垫圈剥离。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   使用撬棒平面那端, 将前置摄像头轻轻撬开。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   拿起前置摄像头,来取出内置听筒 。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0