crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Gorilla 1.7crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Gorilla

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Draining the battery on an ipad mini A1432

crwdns2894112:0crwdne2894112:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886778:01crwdne2886778:0

Gabriel Rodriguez 21

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Gabriel Rodriguez

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Luka

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Luka

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Jonathan 47

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Jonathan

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

iPad Mini 2 boot loops when plugged in

crwdns2894112:0crwdne2894112:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886778:01crwdne2886778:0

Boden Laman 11

crwdns2882513:0crwdne2882513:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Boden Laman

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Jesse Hooton 8.7crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Jesse Hooton

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Would this still work if I replaced?

crwdns2894112:0crwdne2894112:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886778:01crwdne2886778:0

Johnny trinh 21

crwdns2882513:0crwdne2882513:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Johnny trinh

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Daniel Villiger

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Daniel Villiger

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Tom Chai 70.1crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Tom Chai

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Luke 781

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Luke

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
2 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

oldturkey03 701.6crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 oldturkey03

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

oldturkey03 701.6crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 oldturkey03

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

LCD panel stops working after lock screen

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

M J

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 M J

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Ipad mini 2 no power

crwdns2894112:0crwdne2894112:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886778:01crwdne2886778:0

oldturkey03 701.6crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0

crwdns2882513:0crwdne2882513:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 oldturkey03

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Ben 158.5crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Ben

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

White haze or fog on screen

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

Piattos

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Piattos

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Daniel Asaad

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Daniel Asaad

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Kimi Vannan

Edited by author

Edited by author crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Kimi Vannan

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Total Repairs AS 115

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Total Repairs AS

crwdns2876830:0iPad Mini 2 Wi-Ficrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Allan Barr 6.7crwdns2890272:0crwdne2890272:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Allan Barr