crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
2 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Barsakh 109

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Barsakh

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
3 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

patrick.tamale

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 patrick.tamale

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Christopher Weaver 975

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Christopher Weaver

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Christopher Weaver 975

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Christopher Weaver

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
8 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

jaswinders458

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 jaswinders458

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

I can not see camera icon on home screen

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

Priya

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Priya

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

divyabhushanhota

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 divyabhushanhota

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

markjosephmacjo

crwdns2893564:0crwdne2893564:0

crwdns2893564:0crwdne2893564:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 markjosephmacjo

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Wi-Fi disappeared and appear many times.

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

nazarmowfaq

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 nazarmowfaq

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

PASSANG

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 PASSANG

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

sim card stopped working

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

frankole2000 13

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 frankole2000

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
3 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

sujon sarker

crwdns2876280:0crwdne2876280:0

crwdns2876280:0crwdne2876280:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 sujon sarker

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

How to stop sim cards syncing

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

Warwick Martin

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Warwick Martin

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

Albert Einstein 181

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Albert Einstein

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

My phone won't turn on

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

Dayal

crwdns2893566:0crwdne2893566:0

crwdns2893566:0crwdne2893566:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Dayal

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

Buttons on the side

crwdns2894114:0crwdne2894114:0 crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0 crwdns2886779:00crwdne2886779:0

Raquel Talusan

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Raquel Talusan

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
1 crwdns2853114:0crwdne2853114:0

marymwisiwa

crwdns2876278:0crwdne2876278:0

crwdns2876278:0crwdne2876278:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 marymwisiwa

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

kimuli reagan

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 kimuli reagan

crwdns2876830:0Nokia XL Dual Simcrwdne2876830:0
0 crwdns2873741:0crwdne2873741:0

aeron namirembe

crwdns2893560:0crwdne2893560:0

crwdns2893560:0crwdne2893560:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 aeron namirembe