crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

iPhone 6 Plus 5G WiFi 天线更换

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   取下固定天线 铁片的螺丝。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   用镊子夹住 5G WiFi 天线的固定片并取下来。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   用塑料撬棒小心取下连在主板上的5G WiFi天线。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   用镊子夹住5G WiFi天线排线并轻轻使其从 主板的固定扣中分离出来。

   crwdns2886927:05crwdne2886927:0

   这两个排线也许是黏在一起的。如果是这样,就应该成对一起取下。

   crwdns2886927:06crwdne2886927:0

   取下拧紧在后壳上固定5G WiFi天线的螺丝。

   crwdns2886927:07crwdne2886927:0

   用镊子夹住5G WiFi天线并使其从机身中分离出来。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0