crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   揭开左侧风扇上的橡胶盖并把它翻到一边。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   拆掉下列将左风扇固定在主板上的螺丝。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   用撬棒的尖头将左风扇插槽上的卡扣翻起。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出其插槽。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0