crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

Apple Watch拆解

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

  crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

  crwdns2858894:0crwdne2858894:0

  crwdns2911300:0crwdne2911300:0

  crwdns2858896:0crwdne2858896:0

  crwdns2858883:0crwdne2858883:0

  crwdns2886927:01crwdne2886927:0

  先生,女士们,我们已经拿到了 Apple Watch, 在揭开它的真实面貌前,让我们先快速浏览下技术参数:

  crwdns2886927:02crwdne2886927:0

  好,我们进入正题. 拿到产品后,我们第一步先拆箱.

  crwdns2886927:03crwdne2886927:0

  我们潜心竭力地专注于打开 Apple Watch 包装,直到被它奇特的图像夺走注意力,真漂亮。

  crwdns2886927:04crwdne2886927:0

  我们来到手表背面,背面有一组LED和感光二极管,外壳为硬质涂层的光合聚合物透镜

  crwdns2886927:05crwdne2886927:0

  在开始拆解之前,我们先做一些非破坏性的事情:拆除表带。

  crwdns2886927:06crwdne2886927:0

  在装表带的凹槽里,我们发现了一个神秘的端口——就像一扇门

  crwdns2886927:07crwdne2886927:0

  crwdns2886927:08crwdne2886927:0

  crwdns2886927:09crwdne2886927:0

  crwdns2886927:010crwdne2886927:0

  crwdns2886927:011crwdne2886927:0

  crwdns2886927:012crwdne2886927:0

  crwdns2886927:013crwdne2886927:0

  crwdns2886927:014crwdne2886927:0

  crwdns2886927:015crwdne2886927:0

  crwdns2886927:016crwdne2886927:0

  crwdns2886927:017crwdne2886927:0

  crwdns2886927:018crwdne2886927:0

  crwdns2886927:019crwdne2886927:0

  crwdns2886927:020crwdne2886927:0

  crwdns2886927:021crwdne2886927:0

  crwdns2886927:022crwdne2886927:0

  crwdns2886927:023crwdne2886927:0

  crwdns2886927:024crwdne2886927:0

  crwdns2886927:025crwdne2886927:0

  crwdns2886927:026crwdne2886927:0

  crwdns2886927:027crwdne2886927:0

  crwdns2886927:028crwdne2886927:0

  crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0