crwdns2894164:0crwdne2894164:0

crwdns2890822:0crwdne2890822:0

crwdns2890844:0crwdne2890844:0

crwdns2861143:0crwdne2861143:0

crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

如何给 Zippo 打火机添加燃料

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   购买任意一种打火机液体燃料,但不是用于烧烤的那种。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   打开Zippo的盖子,取出打火机内芯——两个手指紧握打火轮的两侧,另一只手握住外壳底部,用力将两只手里的金属分离。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   把金属外壳放一边。

   crwdns2886927:04crwdne2886927:0

   将内芯倒置,你会看到底部写着“加入燃料”。

   crwdns2886927:05crwdne2886927:0

   解开曲别针,将曲别针的一端插入小孔中,提起毛毡。

   crwdns2886927:06crwdne2886927:0

   将打火机液体挤入毛毡下面的海绵。

   crwdns2886927:07crwdne2886927:0

   等待5秒,多挤入几次打火机液体。

   crwdns2886927:08crwdne2886927:0

   关闭毛毡保护装置。

   crwdns2886927:09crwdne2886927:0

   把内芯放回金属外壳中。

   crwdns2886927:010crwdne2886927:0

   静置1-2分钟,让海绵充分吸收液体。

   crwdns2886927:011crwdne2886927:0

   将打火机打着。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0