crwdns2894164:0crwdne2894164:0

crwdns2890822:0crwdne2890822:0

crwdns2890844:0crwdne2890844:0

crwdns2861143:0crwdne2861143:0

crwdns2876889:0crwdne2876889:0
crwdns2876936:0crwdne2876936:0

MacBook Pro 13" Unibody 中期 2009 电池更换

crwdns2892152:0crwdne2892152:0

crwdns2882592:0crwdne2882592:0

MacBook Pro 13" Unibody 中期2009 后壳更换

crwdns2869023:0crwdne2869023:0

= crwdns2892674:0crwdne2892674:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0

   crwdns2858892:0devicecrwdnd2858892:0crwdnd2858892:0crwdne2858892:0

   crwdns2858894:0crwdne2858894:0

   crwdns2911300:0crwdne2911300:0

   crwdns2858896:0crwdne2858896:0

   crwdns2858883:0crwdne2858883:0

   crwdns2886927:01crwdne2886927:0

   拆下将电池固定在顶壳的三点螺丝。

   crwdns2886927:02crwdne2886927:0

   使用撬棒扁平的一段来将电池的连接器从逻辑板的插座中分离开来。

   crwdns2886927:03crwdne2886927:0

   将电池从顶壳中移除。

   crwdns2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdnd2859191:0crwdne2859191:0